2019-12-11

Fjäderfä besöker CA Cedergren – Sveriges största äggproducent
1,4 miljoner värphöns och företaget vill fortsätta att utvecklas på olika sätt

– Det svenska ägget har en stor potential som livsmedel och vi vill se fler satsningar på marknadsföring som ger ökad försäljning.
Det säger Maud och Claes Cedergren på Sveriges största äggproducerande företag, AB CA Cedergren, när Fjäderfä besöker dessa optimistiska entreprenörer. Här pågår ständigt olika byggprojekt, just nu nya lagerlokaler och för dörren står även ny infartsväg och ny verkstad med förråd.
– Vi vill utveckla vår verksamhet ytterligare. Det svarar Claes Cedergren på frågan om dagens cirka 1,4 miljoner värphöns kan bli fler. Här berättar han också om förhoppningar på det nya samarbetet med DAVA Foods inkluderande även en satsning på det egna varumärket Cedergrens ägg.

Det är knappast förvånande att den som har flest höns i Sverige, och vill bygga fler hönsstallar, vill se ökade satsningar på marknadsföring av det svenska ägget. Men Claes Cedergren framhåller att ett förbättrat marknadsarbete är något som verkligen hela näringen har mycket att vinna på. Och om detta råder det nog enighet i den svenska äggbranschen.
Frågeställningarna berör mer sådant som vem ska göra jobbet och hur det bäst utförs? Vem har förmåga och kapacitet att lyfta fram ägget som det utmärkta livsmedel det är på ett sätt så att konsumtionen väsentligen ökar?
– Svenska Ägg har en central roll i branschen men begränsade resurser för detta. Det är de större äggpackerierna som jag förväntar mig mer av. Det är de, främst de tre största, som jobbar mot marknaden och som bör driva marknadsarbetet framåt, menar Claes Cedergren.

Men vilket ansvar har ni själva som stor äggproducent och vilka synpunkter har ni på hur marknadsföringen ska se ut?
– Vi har alla ett ansvar för att bidra till att utvecklingen går åt rätt håll och vi är på Cedergrens beredda att göra vad vi kan för att konsumtionen av ägg ska öka. Hur marknadsföringen ska se ut och hur man lyfter försäljningen i hela näringen är det främst äggpackarna som kan och bör bedöma, svarar Claes.

Måste gå att göra mer
Med på mötet på kontoret på CA Cedergren denna disiga novemberdag år 2019, är även lantmästare Krister Axelsson. Han har en central placering i företaget men väljer att beskriva sin befattning som något av ”allt i allo”. Krister sitter även i företagets styrelse och han har tidigare jobbat på bland annat Kalmar Lantmän i olika befattningar och under de senaste åren på Danske Bank i Kalmar. Krister säger att anledningen till att han började på Cedergrens var att det är en spännande utmaning i livet. Krister har varit anställd sedan mars 2019 på AB CA Cedergren. När det gäller behovet av marknadsföring säger han så här:
– Visst behöver vi ökade satsningar på marknadsföring. Det vill vi verkligen trycka på. Samtidigt ska det sägas, att det är lätt att sitta här lite vid sidan av och ha åsikter.
Med detta uttrycker Krister Axelsson respekt för det arbete som måste utföras för att försäljningen riktigt ska ta fart.
Det framgår dock samtidigt, att såväl han som Maud och Claes Cedergren är besvikna på försäljningsutvecklingen av det svenska ägget under de senaste åren.
– Med tanke på befolkningsökningen så har ökningarna i äggförsäljningen varit väldigt blygsamma. Detta måste rättas till och här måste gå att göra mer med tanke på det svenska äggets kvalitet som livsmedel, säger de.

Alla måste tjäna pengar
– Branschen, och då talar jag om hela lantbruket, står inför stora utmaningar där kraven på ökad effektivitet och tillgången på kapital är centrala faktorer. Det säger Krister Axelsson, och fortsätter utifrån sina erfarenheter från bankvärlden:
– Lantbruket, lantbruksföretagen, måste visa lönsamhet. Lantbrukarna måste tjäna pengar, som vilket annat sunt företag som helst oavsett bransch. Utan lönsamhet och vinst kommer varken de enskilda företagarna eller lantbruket som helhet att kunna locka till sig tillräckligt med kapital, eftersom jordbruksbranschen är kapitalkrävande. Kapital behövs till de investeringar som utvecklar och förbättrar verksamheten.

Vi måste också agera
Claes Cedergren fyller på diskussionen utifrån sina erfarenheter från ett helt liv i fjäderfäbranschen med fokus på produktion av ägg:
– Vi talar om effektivitet. Men det räcker inte att tala, vi måste också agera eftersom kraven på oss producenter ständigt ökar. Vi måste helt enkelt löpande sträva efter att stärka vår konkurrenskraft, säger han som redan för decennier sedan talade om ”europeisk konkurrenskraft” i sina egna mål och visioner. (Mer om detta längre ned i artikeln.)
AB CA Cedergren omsätter dryga 300 miljoner och verksamheten är lönsam. Men samtidigt är investeringsprogrammet omfattande och kostnaderna måste hållas nere.
– Jag vill framhålla vikten av att man sköter avskrivningarna. Drar man på dem så lurar man sig själv som företagare. Det kommer ständigt ny teknik och nya utmaningar så investeringsbehov tillkom-mer löpande. Verksamheten måste därför fullt ut kunna bära avskrivningarna, säger Claes. Han nämner att han utan avkall skriver av inventarier på åtta år och byggnaderna på sexton år.

Brett fjäderfäföretagande
Claes Cedergren är uppvuxen med höns (se nedan i texten) och han har även bedrivit uppfödning av slaktkyckling under 1970- och 1980-talet. Egen fodertillverkning och försäljning av äggen under eget varumärke samt som medlem i tidigare packerigruppen Lokalpackarna, hör också till erfarenheterna. Under de senaste sju åren har Cedergrens levererat äggen till Kronägg (utan att vara medlem i detta producentägda äggpackeri inom Danæg-koncernen. (Hur leveranser och försäljningen av ägg i övrigt har skett genom årens lopp framgår av faktaruta nedan).
Just nu köps fodret i huvudsak från foderfabriken i Kalmar, numera som bekant ägd av Swedish Agro, medan försäljningen av äggen i någon mån kan komma att återupptas under eget varumärke. Huvuddelen av försäljningen kommer dock att alltjämt ske via ett packeri och CA Cedergren byter (som tidigare har framgått av Fjäderfä) vid årsskiftet samarbetspartner, från Kronägg till DAVA Foods.
– Jag är inte nöjd med utvecklingen under de gångna åren och nu ser jag fram emot en kraftfullare marknadsföring och bättre försäljning från DAVA:s sida, säger Claes.

Egna unghöns
Cedergrens har egen uppfödning av unghöns och av historiken framgår att CA Cedergren startade med unghönsuppfödning i början av 1980-talet. I dag har man tre stall med totalt 720 000 unghönsplatser och stallen är placerade på annan plats än där produktion och packning av äggen sker, allt dock på cirka 1 200 hektar sammanhållen egen skogsmark. Totalt äger Claes Cedergren cirka 1 900 hektar skog och han är även ensam ägare av bolaget AB CA Cedergren.
De tre unghönsstallen ligger cirka en kilometer från varandra.
– Detta av smittskyddsskäl och utan något krav från myndigheterna, säger Claes. Kapaciteten ligger, teoretiskt räknat med 2,5 omgångar per år, på årligen närmare 1,8 miljoner unghöns. Det egna behovet är cirka en miljon unghöns så man bedriver också legouppfödning, i samarbete med Swedfarm och Närkesbergs Hönseri. Cedergren har jobbat med såväl Lohmann-hönsen (LSL Classic) som Bovans men under senare år allt mer med den senare hönan.

Vill bygga mer
Företaget har som nämnts nära 1,5 miljoner värp-höns och Claes är tydlig med att han gärna vill öka sin produktion av ägg här i de östsmåländska tallskogsområdena någon mil in i landet från kuststräckan Oskarshamn-Mönsterås, med Kalmar söder därom.
Samtidigt så ska det, påpekar Claes, naturligtvis också finnas marknad för ökad produktion innan han bygger och han trycker åter-igen på att branschen måste göra mer för att öka försäljningen av ägg och lönsamheten i branschen.

Ständigt byggande
På en anläggning för produktion av ägg som Cedergrens är aktivitetsnivån ständigt hög och byggnationer pågår i stort sett alltid. När Fjäderfä besöker Cedergrens byggs nya lagerlokaler för emballage och utlastningen av ägg ska också förbättras. Man ska även under det kommande året flytta infarts-vägen till anläggningen och bygga en ny verkstad med lagerbyggnad. Chaufförerna av transporter erbjuds egna faciliteter i form av separat toalett och dusch. En särskild uppställningsplats för utifrån kommande bilar ska också inrättas. Detta för att nämna några av de satsningar som är på gång.

Inte klara
Det står klart i samtalen med Claes Cedergren att han och hustru Maud inte är klara. De vill växa ytterligare och förhoppningar om att detta ska bli möjligt knyts nu till den nya samarbetspartnern som från den 1 januari 2020 är DAVA Foods. Att det finns ytterligare visioner för investeringar i produktionen framgår i samtalen med Claes men det är för tidigt att sätta dem på pränt och ”de projekten blir av när det blir möjligt”, säger Claes.
Andra ”kringinvesteringar” som också finns på agendan gäller vindkraft, solenergi och bioenergi och närmast förverkligande ligger en vindkraftpark på egen skogsmark. Miljötillståndet är klart.
– Det kommer att byggas 15 vindkraftverk på Claes mark som ingår i ett större investeringspaket omfattande 36 verk och detta sker i samarbete med Stena Renewable [se www.stenarenewable.com], berättar Claes. Totalt ska vindkraftsparken kunna producera motsvarande förbrukningen för Malmö stad (bostadsdel).

Tidig insikt
När jag talade med Claes Cedergren om företagandet inom fjäderfäsektorn för första gången för cirka 25 år sedan så sa han att han ville skapa en ”toppmodern anläggning med något av det modernaste som finns när det gäller maskiner, lokaler och övrig utrustning”.
Claes hade då några år tidigare (1987) gått in som delägare i faderns, Nils Cedergren, företag och Claes var i full färd med att bygga om i hönshusen i enlighet med den djurskyddslag som kom år 1988. Claes valde att gå från den oinredda burhållningen direkt till inredning för frigående höns och hos Cedergrens påbörjades denna omställningsperiod 1990 och den avslutades 2001 (se faktaruta) och företaget var därmed, med tanke på storleken, tidigt klar med omställning enligt den nya djurskyddslagen.
Nämnas kan att Claes Cedergens far startade med cirka 500 höns 1946 i en äldre ladugård. Där bedrevs äggproduktion fram till början av 1980-talet men redan år 1978 drog man igång en ny anläggning för äggproduktion på en bättre plats (Örnebäck), på den egna skogsmarken strax utanför Fliseryd i Mönsterås kommun ligger alltjämt produktionscentrum och det är här allt fler hönsstallar har tillkommit under senare år.

När Fjäderfä senare (år 2003) besökte Claes Cedergren i ett fullödigt reportage löd rubriken: ”Med fokus på effektiv äggproduktion”. I den artikeln beskrev vi det nya flervåningssystemet RED-L och Claes berättade om sina erfarenheter av systemet sedan hans första insättning av djur i detta system i februari 2001. Som bekant följde ett antal, oftast nya, äggproducenter efter med investeringar i RED-L.
Claes och Maud Cedergren hade vid denna tid  290 000 värphönsplatser fördelade på tio stall. Men det rådde ingen tvekan om att detta bara var början på en längre tillväxtperiod i AB CA Cedergren och Claes var tydlig med att målet var att nå ”europeisk konkurrenskraft”. Att framtiden kräver tillväxt och ökad effektivitet är en insikt som Claes Cedergren tycks har burit med sig sedan tidiga år.

Effektiv äggproduktion
När vi återigen besöker Maud och Claes Cedergren år 2019, säger Claes egentligen samma sak. Han talar om kostnadseffektivitet. Om stor volym och effektiv produktion – med bibehållen god djurhållning och hög kvalitet på äggen. Men målet är hela tiden rörligt eftersom utvecklingen aldrig avstannar. Därför krävs ständig uppdatering och att nya steg tas.
– Vi är optimister. Vi tror på ägget som livsmedel och vi vill utvecklas vidare i vårt företagande, slår Claes Cedergren återigen fast.
I dag har han, med hustru Maud vid sin sida, 16 stall fördelade på tre ”kluster”. Två av dessa stallhusgrupper består av sex hus och det senast byggda av fyra stallbyggnader. Varje stall har uppemot 90 000 hönsplatser och det är således i dessa stall som företagets cirka 1,43 miljoner hönsplatser finns.

Stallen är välhållna och inredningen utbytt i omgångar. Inget stall och ingen inredning är äldre än från 2009 och Claes har valt Big Dutchman ventilation och styrning och successivt i bytena av inredning i stallens flervåningssystem satt in Natura (Colony) med Swedfarm som leverantör.
Krister Axelsson säger i diskussionen om volym att det inte finns någon motsatsställning mellan stort och smått, eller nisch.
– Både stora och små behövs. Bara medelföretag räcker inte för att fylla marknadens olika behov. Det är viktigt att vi tillsammans i branschen tillvaratar alla möjligheter till försäljning av ägg.

Verandautveckling
De sexton stallen är enhetligt utformade avseende storlek och inredning och efter förlängning av flera stallar är de cirka 150 meter långa. Till samtliga stall hör även isolerade verandor, vilka har godkänts av länsstyrelsen för att räknas in som tillgänglig yta, i ett påkostat och i detaljerna väl utformat utförande. Att Claes valde att utveckla och bygga dessa kostsamma verandor har sin upprinnelse i något som företrädare för Danæg sa till honom som leverantör till Kronägg.
– Budskapet handlade om en bedömning av att ägg från frigående inne, skulle bli det nya buräggen med mycket låga priser och då ville vi skapa ett tilläggs-värde. Men detta har inte hänt och verandabyggena har istället kostat mig en hel del. Räknat på kronor per hönsplats kan man likställa detta med att bygga helt nya stall. Därför är det tillfredsställande att kunna konstatera att hönsen verkligen utnyttjar dem, säger Claes som hoppas på att så småningom få valuta för investeringarna i dessa dyra verandor. Det ena är alltså att hönsen på detta sätt erbjuds en spännande variation i sin dagliga vistelseyta. Det andra kanske kan komma, att attraktionen och mervärdet i detta uppskattas av den som köper äggen.
Den första verandan byggdes 2016 och under 2019 var de på plats vid samtliga stall. Stallen, inklusive verandorna som isoleras, är delade i tolv klimatsektioner och hönsen kan året runt gå ut på verandan.

Eget packeri
Maud Cedergren jobbar framför allt på kontoret med bokföring, löner, personalfrågor och annan administration. Men hon är även ansvarig för packeriet och hon tar med Fjäderfäs utsände på en runda i de nu under ombyggnationerna lite trånga packerilokalerna. Här kommer cirka 1,2 miljoner ägg dagligen in via tre separata kulvertar, från respektive stallgrupper, enligt ovan, och alla ägg tvättas före packning i 14 tillgängliga banor i askar och kartonger enligt löpande uppdatering av packlistor från packeriet.
Värt att notera är att äggen värps, packas och distribueras normalt under ett och samma dygn. I packeriet jobbar 12-15 personer inklusive tekniker.

Hur går det att få tag på personal?
– Det fungerar bra. Många är intresserade och vi har människor från Sverige, Polen och Rumänien som alla gör ett bra jobb. Några har flyttat hit till Sverige tack vare jobben hos oss och de fyller nu skolor och bostäder i trakten, säger Maud.

Förebyggande riskarbete
Att bygga så stort och för så många höns så koncentrerat och att dessutom ha packeriet så nära hönsstallarna som Cedergrens har, kan förefalla riskabelt ur smittskyddssynpunkt. Säkerhetsaspekter har dock funnits med i Claes Cedergrens tänk och agerande, menar han själv och lyfter fram följande punkter kring detta:
– Vår anläggning ligger omgiven av skog i alla väderstreck och det är faktiskt förhållandevis långt till flyttfågelsträcken eftersom fåglarna inte tar vägen över vårt skogsområde. Sedan är transporterna en viktig fråga när det gäller smittspridning och vi har separata foderbilar från ett åkeri som sköter våra fodertransporter. Vi har också egna foder-slangar vid silona. El och vatten är andra nyckelfaktorer och jag kan nämna att vi har elmatning från två olika håll, tre separata transformatorstationer och tre plus tre separata reservelkraftverk. När det gäller vatten, så har vi en egen vattenkälla som försörjer oss väl men vi har även anslutning till kommunalt vatten som främst kommer ifråga vid tvätt- och rengöringsarbete. Dessutom har vi tre packmaskiner i reserv, en maskin vid varje husgrupp, säger Claes och tillägger att man under innevarande år färdigställde en genomarbetad smittskyddplan i samarbete med myndigheterna (Jordbruksverket, SVA och Länsstyrelsen), försäkringsbolaget (Agria), Svenska Ägg, besättningsveterinären och innevarande äggpackeri (Kronägg, fram till årsskiftet). Att man bygger en ny infartsväg till anläggningen har också sin grund i smittskyddstänket. Den nya vägen gör att alla lastbilar kommer längre från produktionscentrum och stallen. Nämnas kan att gödseln från djurhållningen i huvudsak distribueras till växtodlingsgårdar via Ekonatur, det företag som startades av Rune Johansson och i dag är en del av Svenska Foder.
CA Cedergren har genom årens lopp varit med om en del bakslag när det gäller sjukdomar och man försöker att jobba förebyggande och Claes exemplifierar med avmaskningen.
– Vi väntar inte, utan startar i regel avmaskning i vecka 27 och vi fortsätter kontinuerligt enligt programmet ända fram till slakt.
Man bygger också nu upp ett eget ”brandförsvar” med egen släckningsutrustning för vilken personalen kommer att utbildas. Gängse brandvarnare finns också i samtliga stall, som med mycket skötsel fås att fungera.

Ett sätt att leva
Varför gör ni det här? Jobbar så hårt och driver er verksamhet mot allt större volymer, och större komplexitet?
– Det är roligt. Känslan av att göra ett bra jobb ger tillfredsställelse och glädje, säger Claes och Maud pratar om de anställda:
– Det är helt fantastiskt när man får uppleva att våra anställda utvecklas både som människor och medarbetare och att de växer in i bygden och blir en del av den. Visst är det mycket att göra, fortsätter hon och säger att denna form av företagande också är ett sätt att leva.
Krister Axelsson uttrycker, lite på skämt men ändå med allvar, sin åsikt:
– Cedergrens gillar utmaningar och frågan är om de inte trivs som bäst när de har lite för mycket att göra.
Ledigheter? Inte så ofta men nyligen var Maud och Claes faktiskt lediga och bortresta i två veckor. De har tre barn: Anna, 31 år, Maria, 29 och Johan 27. Alla har de jobbat i företaget i olika perioder och just nu är det Johan som gör det (stallarbete samt jobb i skogen) medan Anna jobbar hos näraliggande kycklinguppfödare (se artikel från Stranda kyckling i Fjäderfä nummer 10-2019) och Maria är mammaledig samtidigt som hon studerar. Generationsväxlingen står inte för dörren just nu men Maud och Claes säger att det kontinuerligt diskuteras framtid kring detta.

Snabbhet och närhet
God konkurrenskraft uppnås inte enbart genom låga kostnader och stora volymer utan Maud och Claes Cedergren ges här tillfälle att berätta ytterligare om sina tankar kring detta.
– Vi tror dels på närhet – det lokala, dels på snabbhet som erbjuder kunden färska ägg, säger de. CA Cedergrens har från tid till annan sålt varierande andel av produktionen i egen regi och intresse finns att utveckla varumärket Cedergrens ägg.
– Att utveckla vårt varumärke ingår i samarbetet med DAVA Foods från 2020 och framåt, säger Claes.

Ett av de starka korten för Cedergrens ägg är snabbheten där värpdag och packdag landar på samma datum. Här ska inte ägg hållas i lager utan äggen ska efter packning i askar och lådor gå direkt ut till dagligvaruhandelns centrallager alternativt direkt till butiker och andra kunder. ”Få mil i äggen”, sammanfattar Claes transporteffektiviteten.
Att över en miljon ägg kan värpas, packas och i huvudsak lämna anläggningen samma dag, sju dagar i veckan, möjliggörs av att äggen via kulvert rullar direkt in i packeriet, istället för att som i de flesta fall hämtas per lastbil på gård kanske ett par gånger i veckan.
– Vi framhåller också vår långsiktighet med egna höns sedan 1946 och att vi tänker klimatsmart med få transporter, vindkraft med mera. Beredskapsplanen med den detaljerade smittskyddsplanen är också en tillgång, liksom att alla våra höns har tillgång till utevistelse på veranda året runt. Ytterligare en sak som Claes framhåller är gulefärgen:
– Äggen ska genom sin gulefärg se riktigt aptitliga ut och för vår del så håller vi våra gulor på 13-15 på Rocherskalan.

Sven Secher
Artikeln har ublicerats tillsammans med bilder i papperstidningen Fjäderfä nr 10-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.