2019-12-16

Nytt om ekologisk äggproduktion

Väntan är ibland lång och sedan händer det plötsligt – en chans att påverka det beslut som väntas i mars. Vi talar om regler och EU:s agerande när det gäller ekologisk produktion och Åsa Odelros, Malin Lovang och Lisa Schneider uppdaterar oss om detta i denna artikel.

EU-förhandlingarna om den nya lagstiftningen för ekologisk produktion har verkligen varit en oändligt lång följetong. Nu finns det slutligen ett kompromissförslag som vi har haft möjlighet att påverka genom att göra inlägg på Kommissionens hemsida. Kompromissförslaget som vi getts möjlighet att kommentera innehåller så kallade Genomförande-akter (en del detaljregler för produktionen). Vi har samlat ihop åsikter från möten och diskussioner och sammanställt. Vi har också stämt av med LRF, EL och KRAV. Vi som sammanfattat och lämnat dessa synpunkter representerar svenska ekologiska fjäderfäproducenter genom Svenska Ägg, Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion och Lovang Lantbrukskonsult AB. Våra viktigaste synpunkter är sammanfattade nedan.

Verandan ska inte längre få räknas som tillgänglig yta
De flesta ekologiska äggproducerande gårdar i Sverige räknar verandan som tillgänglig yta. Utan verandornas tillgängliga yta förlorar vi ca 15 procent av de ekologiska hönsplatserna. Vi motsätter oss det förslaget och om det ändå går igenom måste vi få en rimlig övergångsperiod för att anpassa oss.  

Utgångshål
Kravet på utgångshålens längd från inomhusytan till verandan är idag 6 m per avdelning med 3 000 djur. EU-kommissionen föreslår 10 meter. Vi har noggrant beskrivit vilka tekniska svårigheter en sådan regeländring skulle innebära och trycker på vikten av att verandans öppning till rastgården är tillräckligt lång.

Antal värphöns per m2 inomhus  
Här föreslås inga ändringar, och vi håller med om att de föreslagna 6 fjäderfän per m2 tillgänglig yta är bra för värphöns. Ingen begränsning för antal höns per m2 golvyta behövs.

Unghönsuppfödning
Vi ställer oss också bakom förslaget att varje unghöna får 1 m2 tillgänglig yta i rastgården och att flockstorleken är 10 000 unghöns.

Inredning
Flervåningssystem får användas till unghöns, värp-höns och föräldradjur, samt tuppuppfödning. Man vill dock begränsa våningssystemen till 3 våningar, inklusive golv, som får räknas som tillgänglig yta. Så länge det är enkelt att se djuren och inspektera även en fjärde våning anser vi att djurvälfärden inte behöver vara sämre med 4 våningar inklusive golv.  

Rastgårdens utsträckning
Det ska inte vara längre än 150 meter från det bortre staketet till närmaste ut-/ingångshål, men 350 meter godkänns om det finns tillräckligt med väl utspridda skydd i hagen. Vi stödjer det förslaget.

Slaktkycklinguppfödning
Djurtätheten i stallet föreslås till 21 kilo levandevikt/m2. Det innebär inga förändringar och vi ställer oss bakom det. På förslaget om rastgårdsyta anser vi att 2 m2/kyckling är tillräckligt. Vi kan acceptera krav på upphöjda plan, alternativt sittpinnar, men inte fullt ut i startstallarna.

Övergångsperioder
Det är viktigt att övergångsperioderna som ingår i den föreslagna genomförandeakten är tillräckligt långa för att producenterna ska kunna anpassa sig. De nu föreslagna övergångsperioderna är alldeles för korta.  

Karenstid för vaccinationer och parasitbekämpning
Vi instämmer med många inlägg om att karenstiden 48 timmar för vaccinering och parasitbehandling inte är relevant om preparatet har 0 dagars karens. 
   
Remiss kring nationella regler för ekologiska unghöns
Många EU-länder har redan infört nationella regler för hur ekologiska unghöns ska födas upp. I Sverige har myndigheterna inväntat EU:s lagstiftning som ju har dröjt. Remissförslaget innebär nationella regler för ekologiska unghöns, vilket är kriteriet för att få en rimlig övergångsperiod till dess att EU-förordningen gäller fullt ut, enligt förslag till 2026. Sista svarsdatum är den 17 december. Berörda kläckerier och uppfödare har deltagit i diskussioner och är eniga om att det behövs en övergångsperiod.        
Åsa Odelros, Malin Lovang och Lisa Schneider      
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.