2012-11-16

Intervju med LRF:s vd Anders Källström om Matlandet-priset

Du satt för LRF:s räkning med i juryn när pristagare för ”Årets Uppstickare 2012” skulle utses. Priset delades ut vid Matlandetkonferensen under Ölands skördefest i september 2012.
Kände du vid tidpunkten för juryns beslut till att företaget bygger sin verksamhet på en stor andel importerat kött?

– När man beskriver det på det sättet tycker jag att man tenderar att bortse ifrån den andel svenska råvaror företaget köper in. Jag kände till att Qibbla Halal importerar kött men också köper kött från svenska gårdar för omkring 50 miljoner kronor per år. När det gäller kycklingprodukter importerar Qibbla Halal kyckling och kalkon från Tyskland. Här tror jag att det finns en en möjlig marknad för svenska leverantörer och slakterier.

Qibbla Halal Kött AB är värd all respekt som ett seriöst företag med verksamhet inom förädling och försäljning av köttprodukter. Det har tidningen Fjäderfä även i tidigare artiklar framhållit. Det vi ifrågasätter är att man under Matlandetkonferensen, inom arbetet med Matlandet Sverige, prisar ett företag som till stor del bygger sin verksamhet på import av lågpriskött där svensk djuruppfödning, i enlighet med svensk lagstiftning, inte kan konkurrera.
Mot denna bakgrund, tycker du idag att valet av pristagare är rimligt?

– Qibbla Halal är ett företag med stark tillväxt på en marknad som ständigt växer och potentialen för att fortsätta expandera är god. Företaget är en förebild när det gäller bedövad halalslakt. Detta arbete har gett företaget ett hedersomnämnande av organisationen Djurskyddet Sverige. Dessutom exporteras Qibbla Halals köttprodukter, innehållande bland annat svenskt halalkött, framgångsrikt till Europa och Mellanöstern.
– Jag  är väl medveten om att Qibbla Halal inte enbart köper svensk råvara men vi anser att företaget visat på en marknadsmöjlighet som kan inspirera fler aktörer i den fortsatta utvecklingen av svens-ka livsmedelsprodukter och även varit en förebild när det gäller bedövad Halalslakt, varför LRF i juryn tillstyrkt nomineringen.

När det gäller fågelprodukter från kyckling och kalkon så är huvuddelen av pristagarens råvara importerad. Det betyder att råvaran i huvudsak kommer från uppfödningsmetoder som inte är tillåtna i Sverige. Här handlar det till exempel om konkreta förhållanden i stallmiljöer och faktorer som beläggningar, vaccinationsprogram, antibiotikaanvändning och åtgärder vid salmonellaupptäckt. Hur kommenterar du detta?
– Företaget ställer krav på att kycklingen bedövas före slakt. Bedövning före slakt är en av många viktiga djurskyddsfrågor där Sverige i princip är unika i vår nolltoleranslinje. Att Qibbla Halal ställer de kraven vid import stärker i förlängningen djurens välfärd i andra länder. Den svenska halalslakten kan ses som en förebild både inom och utanför Sveriges gränser, och kan på sikt spridas till fler länder.
– Jag är väl medveten om de skillnader som finns i djurskyddsregler i övrigt och LRF arbetar kontinuerligt med att på olika sätt lyfta fram och kommunicera de mervärden som svenskt kött har. Vårt arbete med att öka möjligheterna att konkurrera inom offentlig upphandling är andra satsningar som syftar till att stärka de svenska produkternas konkur-renskraft på marknaden.

Under Matlandetkonferensen på Öland, då priset delades ut, sades att ”den goda råvaran är grunden i Matlandet Sverige”. Anser du att kött som är producerat på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige, är att betrakta som ”den goda råvaran”?
– ”Sverige – det nya matlandet” är en vision för en livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb både inom primärproduktionen och i förädlingsledet. Jag tror att det är entreprenörer och företagare inom livsmedelssektorn som förverkligar visionen. En viktig aspekt är att lyfta fram goda exempel, för att andra ska inspireras. Qibbla Halal är ett sådant exempel, ett företag med stark tillväxt på en marknad som ständigt växer och potentialen för att fortsätta expandera är god. Naturligtvis arbetar LRF framförallt för att på olika sätt stimulera en ökad efterfrågan och produktion av svenska livsmedel.

Anser du att den svenska primärproduktionen stimuleras av att LRF tillsammans med övriga jurymedlemmar i detta sammanhang prisar ett köttimportföretag?
– Som jag tidigare nämnde så köper Qibbla Halal kött från svenska gårdar och producenter för 50 miljoner kronor om året. Därför tycker jag inte att benämningen är rättvisande. Företagets utveckling visar också på ett marknadssegment som jag hoppas kan inspirera fler aktörer i den fortsatta utvecklingen av svenska livsmedelsprodukter.

Temat för Matlandetkonferensen i Borgholm 2012 var ”primärproduktionen” och landsbygdsminister Eskil Erlandsson sa då, citat: ”Bonden är kung i Matlandet”. Tycker du att valet av pristagare stämmer med dessa deklarationer?
– Från LRF har vi på olika sätt agerat för att primärproduktionen skall få en mer framskjuten plats i Matlandssatsningen och jag tycker det är bra att Landsbygdsministern nu så klart deklarerar att utan lönsamhet och tillväxt i svensk primärproduktion kan inte Sverige bli ett framgångsrikt matland, säger Anders Källström, vd på LRF.

Sven Secher
Läs andra artiklar om Matlandetpriset

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.