2012-05-10

Rättvik tvingas göra om upphandlingen

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd för målet gällande Rättviks kommuns livsmedelsupphandling. Därmed står kammarrättens dom fast, vilket innebär att upphandlingen ska göras om. Dessutom avslogs kommunens yrkande att Högsta förvaltningsdomstolen ska begära förhandsavgörande från EU-domstolen.

Tidningen FJÄDERFÄ den 8 maj 2012.

Fjäderfä har tidigare vid ett flertal tillfällen berättat om den här livsmedelsupphandlingen och dess rättsliga efterspel. I upphandlingen använde sig kommunen av Miljöstyrningsrådets (MSR) samtliga kriterier för djurskydd, bland annat när det gäller näbbtrimning, inredda burar samt beläggning i kycklingstallar. Grossisten Servera begärde överprövning i förvaltningsrätten och hävdade att kraven var diskriminerande samt dessutom omöjliga att kontrollera.

Prövning på prövning …

Domen i förvaltningsrätten i Falun innebar att samtliga krav som kommunen hade ställt var i överensstämmelse med LOU. Därför avslogs Serveras ansökan om överprövning. Servera begärde överprövning i kammarrätten.

I sin dom konstaterade kammarrätten i Sundsvall att kommunen inte hade lyckats visa att en effektiv uppföljning och kontroll av de ställda djurskyddskraven skulle kunna ske. Därmed ansågs kommunen ha brutit mot LOU och därför beslutade kammarrätten att upphandlingen skulle göras om.

Rättviks kommun ansökte om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Förutom yrkandet att kammarrättens dom skulle ändras, så yrkade kommunen att Högsta förvaltningsdomstolen skulle begära förhandsavgörande från EU-domstolen.

Kammarrättens dom står fast

Som nämnts inledningsvis fick inte kommunen gehör i Högsta förvaltningsdomstolen för något av sina yrkanden, vilket innebär att kammarrättens dom står fast. Därmed ska livsmedelsupphandlingen göras om.

I sin motivering av beslutet skriver Högsta förvaltningsdomstolen att mål av detta slag i första hand ska avgöras av de nationella domstolarna. Därför finns inget skäl att begära förhandsavgörande från EU-domstolen.
Inte heller anser Högsta förvaltningsdomstolen att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen, eller att det föreligger synnerliga skäl för en prövning, till exempel att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen berodde på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Utifrån detta resonemang kommer Högsta förvaltningsdomstolen fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Annat utfall i Sigtuna

Tidningen Fjäderfä har varit i kontakt med Rättviks kommuns juridiska ombud, advokat Mathias Sylwan. Han hade ännu inte kännedom om domen och han vill därför studera skälen för beslutet innan han ger några kommentarer.

Värt att notera är dock att det nu finns två kammarrättsdomar som pekar åt motsatta håll när det gäller vilka djurskyddskrav som får ställas vid en offentlig livsmedelsupphandling. Kammarrätten i Stockholm har ju tidigare godkänt de djurskyddskrav som Sigtuna kommun ställt i en upphandling, samt de kontrollåtgärder som redovisades.

Björn Lundbeck

Läs om vad MSR säger efter rättviksdomen!

Läs om vad Martin & Servera säger efter rättviksdomen!

Läs kommentarer från Rättvik kommuns ombud, Mattias Sylwan.

Läs rapporten DEN OFFENTLIGA MATEN

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.